Wettelijke waarschuwing

 1. WETTELIJKE KENNISGEVING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ik kan u garanderen dat u zich in een 100% veilige ruimte bevindt, zodat, in overeenstemming met de informatieplicht in artikel 10 van wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, het volgende wordt vermeld:

 

1.1. identificatiegegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

Zoals vastgesteld bij wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, deel ik u mee dat:

 

 • Mijn sociale naam is: Mas Albanyà S.L.
 • Mijn CIF/NIF is: B-17560996
 • Mijn maatschappelijke zetel is: c/ Despoblat s/n, Albanyà – 17730 (Girona)
 • E-mailadres: hola@canmasalbanya.com
 • Mijn activiteit is: Casa Rural

 

1.2. doel van de website.

De diensten die worden geleverd door de persoon die verantwoordelijk is voor de website zijn als volgt:

De verkoop van architectuur- en ontwerpdiensten.

1.3. Gebruikers:

De toegang tot en/of het gebruik van deze website schrijft de voorwaarde toe van de gebruiker, die van die toegang en/of gebruik deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt, maar door het loutere gebruik van de website impliceert niet het begin van een werk/commerciële relatie.

 

1.4. Gebruik van de website en vastleggen van informatie:

1.4.1 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De website https://strange-ride.149-102-143-113.plesk.page/ sindsdien (THE WEB) biedt toegang tot artikelen, informatie, diensten en gegevens (hierna “de inhoud”) die eigendom zijn van Mas Albanyà S.L. . De gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website.

 

De gebruiker verbindt zich ertoe om op passende wijze gebruik te maken van de inhoud die via zijn website wordt aangeboden en, verklarend, maar niet beperkt tot, deze niet te gebruiken voor:

 1. a) illegale activiteiten te verrichten die onwettig zijn of in strijd zijn met goede trouw en de openbare orde;
 2. b) inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard te verspreiden, om terrorisme te bepleiten of mensenrechten te schenden;
 3. c) schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van https://strange-ride.149-102-143-113.plesk.page/, haar leveranciers of derden, virussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die bovengenoemde schade kunnen veroorzaken;
 4. d) proberen toegang te krijgen tot en, in voorkomend geval, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.

Mas Albanyà S.L. behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die de eerbiediging van de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die een bedreiging vormen voor de jeugd of kindertijd, de openbare orde of veiligheid of die naar zijn mening niet geschikt zijn voor publicatie.

 

In ieder geval, Mas Albanyà S.L. is niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via de blog of andere participatietools die kunnen worden gemaakt, in overeenstemming met de bepalingen van de ontwikkelingsvoorschriften.

 

1.4.2 informatie vastleggen

– Contactformulier, waarbij de gebruiker het e-mailveld, onderwerp en naam moet invullen.

– Inschrijvingsformulier, invullen van de nodige velden om contact op te nemen met enkele van de diensten aangeboden door Mas Albanyà S.L. .

– Tracking cookies, in overeenstemming met de volgende regels

– Browse- en IP-adres: tijdens het browsen op deze website verstrekt de gebruiker de webserver automatisch informatie over zijn IP-adres, datum en tijd van toegang, de hyperlink die naar hen wordt doorgestuurd, hun besturingssysteem en de gebruikte browser

 

Gebruikers kunnen zich echter te allen tijde afmelden voor de diensten van Mas Albanyà S.L. of de door de gebruiker verstrekte gegevens in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. Evenzo stemt de gebruiker ermee in om zich op deze website te abonneren en opmerkingen te maken op een van zijn pagina’s en / of vermeldingen:

 

De verwerking van uw persoonsgegevens in de WordPress omgeving in overeenstemming met haar privacybeleid.

Toegang tot gegevens van Mas Albanyà S.L. die volgens wordpress infrastructuur vereist dat de gebruiker goed bijdraagt aan het cursusabonnement of een vraag via het contactformulier.

We informeren u ook dat de informatie van onze gebruikers wordt beschermd in overeenstemming met ons privacybeleid.

 

Als u een abonnement, contactformulier of opmerking inschakelt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat:

Vanaf het moment dat u zich abonneert of toegang krijgt tot een service, Mas Albanyà S.L. heeft toegang

 

a: naam, e-mail of andere gegevens die nodig zijn voor de facturering die een bestand vormt dat naar behoren is geregistreerd in het algemene register van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming met de naam van “WEB-gebruikers en abonnees” of in het geval van een aankoop, worden ze geabonneerd op het bestand van “klanten Mas Albanyà S.L. toegang hebben tot de gegevens van naam, achternaam, e-mail

 

In ieder geval, Mas Albanyà S.L. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de website te wijzigen https://strange-ride.149-102-143-113.plesk.page/ in deze juridische kennisgeving.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL:

Mas Albanyà S.L. heeftop zichzelf of als cessionaris alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals de daarin opgenomen elementen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van de gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van Mas Albanyà. of hun licentiehouders. Alle rechten voorbehouden.

Elk gebruik dat niet eerder is toegestaan door Mas Albanyà S.L. ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling, geheel of gedeeltelijk van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in welke ondersteuning en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van Mas Albanyà S.L. is uitdrukkelijk verboden. .

De gebruiker stemt ermee in de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Mas Albanyà S.L. te respecteren. . U kunt alleen de elementen van de website zien zonder de mogelijkheid om af te drukken, te kopiëren of op te slaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium. De gebruiker dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina’s van Mas Albanyà S.L. is geïnstalleerd. .

 

 1. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Mas Albanyà S.L. is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die, bij wijze van voorbeeld: fouten of weglatingen in de inhoud, bij gebrek aan beschikbaarheid van de website, die periodieke stops van technisch onderhoud zal maken – evenals voor de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks het feit dat alle noodzakelijke technologische maatregelen zijn genomen voor

 

 1. Wijzigingen

Mas Albanyà S.L. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die zij op haar website passend acht, zowel de inhoud als de diensten die via haar worden aangeboden en de manier waarop deze worden gepresenteerd of zich op haar website bevinden, te kunnen wijzigen, verwijderen of toevoegen.

 

 1. KOPPELINGSBELEID

Personen of entiteiten die voornemens zijn een hyperlink te maken of te maken van een website van een ander internetportaal naar de website van Mas Albanyà S.L. moeten aan de volgende voorwaarden zijn onderworpen:

– De volledige of gedeeltelijke reproductie van een van de diensten of inhoud van de website is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Mas Albanyà S.L.

– Er zijn geen deep-links of IMG of image links, noch frames met de website van Mas Albanyà S.L. worden vastgesteld zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

– Er worden geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen afgelegd over de website van Mas Albanyà S.L. , of over de diensten of inhoud van Mas Albanyà S.L. . Met uitzondering van de tekens die deel uitmaken van de hyperlink, mag de website waarop deze is gevestigd geen merk, handelsnaam, vestigingslabel, naam, logo, slogan of andere onderscheidende tekens van Mas Albanyà S.L. bevatten. ,tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Mas Albanyà S.L. .

– Het tot stand brengen van de hyperlink impliceert niet het bestaan van Mas Albanyà S.L. betrekkingen tussen Mas Albanyà S.L. en de eigenaar van de website of portal van waaruit deze is gemaakt, noch de kennis en acceptatie van Mas Albanyà S.L. van de diensten en inhoud die op deze website of portal worden aangeboden.

Mas Albanyà S.L. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die beschikbaar worden gesteld aan het publiek op de website of portal van waaruit de hyperlink wordt gemaakt, noch voor de daarin opgenomen informatie en verklaringen.

De website van Mas Albanyà S.L. kan aan de gebruiker verbindingen en links naar andere websites die door derden worden beheerd en beheerd, ter beschikking stellen. Deze links hebben als exclusieve functie, die van het verstrekken van gebruikers met de zoektocht naar informatie, inhoud en diensten over onze categorie, zonder in ieder geval te worden beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om ze te bezoeken.

Mas Albanyà S.L. brengt de inhoud, diensten, informatie en verklaringen die beschikbaar zijn op deze websites niet op de markt, direct, controleert of bezit deze niet.

Mas Albanyà S.L. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, indirect of subsidiair, voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit toegang, onderhoud, gebruik, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de inhoud, informatie, communicatie, meningen, manifestaties, producten en diensten die bestaan of worden aangeboden op de websites die niet door Mas Albanyà S.L. worden beheerd. en die toegankelijk zijn via Mas Albanyà S.L.

 

 1. RECHT OP UITSLUITING

Mas Albanyà S.L. behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door een derde partij, te weigeren of in te trekken aan gebruikers die deze algemene gebruiksvoorwaarden niet naleven.

 

 1. Algemeen

Mas Albanyà S.L. zal de schending van onze voorwaarden nastreven, evenals elk oneigenlijk gebruik van haar website die alle civiele en strafrechtelijke acties uitoefent die er wettelijk aan kunnen voldoen.

 

 1. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN EN DUUR

Mas Albanyà S.L. kan te allen tijde de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, naar behoren gepubliceerd zoals ze hier verschijnen. De geldigheid van deze voorwaarden hangt af van hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze door anderen naar behoren worden gepubliceerd.

 

 1. BEWERINGEN EN TWIJFELS

Mas Albanyà S.L. informeert dat er klachtenformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten, die een e-mail kunnen sturen naar hola@canmasalbanya.com met vermelding van hun voor- en achternaam, de gekochte dienst of het product en uitleg over de redenen voor hun claim.

 

U kunt uw claim ook per post sturen naar: Mas Albanyà S.L. , c/ Despoblat s/n, Albanyà – 17730 (Girona)

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De relatie tussen Mas Albanyà S.L. en de gebruiker zal worden beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elke controverse zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en rechtbanken van de stad Figueres, tenzij de toepasselijke wetgeving.

 

×